O NÁS

KVALITA A BEZPEČNOSŤ

Total Quality Management (TQM)

Kvalita, ktorú možno vidíte ako samozrejmosť. To nie je len tak. Tu nejde o “vy žiadate, my konáme”, ale kvalita sa musí prelínať v organizácii. Možno najdôležitejší faktor pri projektovom a priemyselnom sťahovaní je dodržiavanie noriem kvality. My vám vždy zaručujeme najlepšiu kvalitu. Toto je zreteľné a potvrdené mnohými osvedčeniami, ako ISO-9001:2008, ISO14001 en SCC-petorchémie. Kvalita je ďalej zabezpečená a zaistená Total Quality Management (TQM) systémom Convoi. Pravidelne je skúmaná spokojnosť zákazníkov a tieto výsledky sú použité na ďalšie optimalizovanie TQM.

Bezpečnosť

QHSE management systému Convoi je písomne ustanovené a je založené na norme ISO 9001, ISO 14001 a SCC-petrochémie.

Prostriedky

Pri nákupe nových osobných ochranných prostriedkov OOP)sa posudzuje, či tieto spĺňajú zákonné požiadavky. Berie sa tiež do úvahy stav techniky a ochrana životného prostredia. Všetky prostriedky sú vopred posudzované z hľadiska vhodnosti.

Bezpečnostný preukaz

Convoi zabezpečuje, aby pracovníci mohli absolvovať požadované bezpečnostné školenia a ak je treba, urobí sa tréningový plán. (Noví) zamestnanci sú preskúšaní z požadovanej a stanovenej kvality, bezpečnosti, zdravia a životného prostredia. Ak to nový zamestnanec nespĺňa, tak sa postaráme o to, aby do 3 mesiacov absolvoval správne školenie. Zamestnanci majú Personal Safety Logbook.

Riziko Inventarizácie & Evaluácie (RI&E) a Úloha Rizika Analýzy (TRA)

Koordinátor QHSE predkladá RI&E s riadiacimi opatreniami pre rizikové funkcie a projekty, riadi a aktualizuje akčný plán podľa RI&E, inšpekcie pracoviska (IP) a incidentov a každoročne vyhodnotí RI&E a riadi opatrenia/akčný plán ako súčasť hodnotenia vedenia. Ak je reč o nehode zo zanedbania, tá bude preverená pomocou RI&E.

Zdravie a bezpečnosť (H&S) projektové plány

Projektový manažér zodpovedá za vypracovanie H&S projektového plánu pre projekty väčšie ako 500 prac. dní na zamestnanca, alebo za stavebné obdobie > 30 dní s viac ako 20 zamestnancami, alebo v prípade ak si to, ako zákazník želáte vy. Projektový manažér používa pre toto štandardný H&S projektový plán alebo model podaný zákazníkom.

Inšpekcia pracoviska (IP)

Všetci prevádzkoví vedúci vykonávajú mesačne na svojich projektoch inšpekciu na pracovisku pomocou, na to vytvoreného, checklistu inšpekcie na pracovisku. Takto sú vykonané zlepšenia zaznamenané a zaregistrované. Formuláre sa odovzdajú koordinátorovi QHSE. Pre identifikované prekážky, ktoré sa nedajú riešiť v rámci projektu, bude vypracovaná Iniciatíva pre zlepšenie (IPZ).

Hodnotenie dopadu na životné prostredie

Environmentálne aspekty sú začlenené v čo najväčšej miere v QHSE príručke. Pre Convoi je vykonané hodnotenie dopadu na životné prostredie. Hodnotenie dopadu na životné prostredie je ročne hodnotené počas hodnotenia riadenia, aby sa zistilo, či ešte stále spĺňa procesy na jednej strane a príslušné právne predpisy a normy na druhej strane.